טופס רישום מועמד לעבודה בוועדת הבחירות לכנסת ה-24

לבחירות לכנסת ה24- ביום 23.3 דרושים עובדים לעבודה בוועדת הבחירות.

הצהרת המועמד:

1. ידוע לי כי לצורך קבלתי לעבודה וכן לצורך המשך העסקתי, עלי לעבור בדיקות ביטחוניות.

2. אני נותן את הסכמתי למסירת מידע על אודותיי מן המרשם הפלילי, בהתאם לסעיף 6 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981, ואני מוותר מראש על קבלת הודעה על מסירת המידע האמור, לפי סעיף 12(ב)(3) לחוק האמור.

3. למיטב ידיעתי, אין לי קרובי משפחה המועסקים במטה ועדת הבחירות המרכזית. לעניין זה, "קרוב משפחה" הוא בן או בת זוג, לרבות ידוע בציבור, הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה דוד, דודה, אחיין, אחיינית, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה – ולרבות קרבת משפחה חורגת או הנוצרת עקב אימוץ.

4. אני מצהיר שלא הייתי חבר במפלגה כלשהי בשלוש השנים האחרונות ולא נטלתי חלק מפעילות מטעם מפלגה כלשהיא בתקופה זו.

5. ידוע לי כי במידה ולא אשמע להוראות האחראים במקום, תופסק עבודתי לאלתר, ולא ישולם לי שכר.

תנאים והערות למועמד:

1. לתשומת לבכם, מבצע הספירה הוא אירוע המוני, שלוקחים בו חלק אלפי אנשים. על מנת לשמור על שלום הציבור אנחנו מבקשים, שככל שלא התחסנתם נגד נגיף הקורונה עד מועד המבצע, תלכו להיבדק לקורונה ב-72 שעות שלפני מועד הספירה.
2. יש לשמור על הנחיות למניעת התפשטות נגיף הקורונה בכל עת. שימו לב כי מי שלא ישמור על ההנחיות יורחק מהכנסת ותופסק עבודתו לאלתר.
3. היקף השעות בכל משמרת אינו סופי ויכול להשתנות לפי צרכי העבודה. על המועמד לדאוג לעצמו לסידורי ההגעה והחזרה מהמשמרת.
4. ועדת הבחירות המרכזית אינה מתחייבת להיענות לבקשתך או לחלק ממנה; הוועדה תנסה להתחשב במשמרות המועדפות, אך אינה מתחייבת לקבל את העדפות אלו. ככל שהוועדה תחליט לשבץ אותך לעבודה, תקבל הודעה על כך, ויהיה עליך לאשר הגעה למשמרת.
5. ייתכן כי המשמרות הרשומות לעיל תידחינה במספר שעות; אם המשמרות תידחינה, הוועדה תודיע על-כך במסרון או במייל, ועל העובד להגיע למשמרת בשעה כפי שיירשם במסרון או במייל. על-כן חובה לציין מספר טלפון נייד ודוא"ל.
6. השכר למשמרת יום (משעה 08:00 עד 20:00) הוא 77.70 ₪ לשעה, ולמשמרת לילה (משעה 20:00 עד למחרת בשעה 08:00) הוא 98.80 ₪ לשעה. יודגש שהשכר האמור מגלם בתוכו את כלל התשלומים לרבות תשלום בגין נסיעות, אש"ל וכיו"ב.
7. על פי חוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות, התשנ"ו-1996, ינוכה במקור תשלום למס הכנסה בגובה 25% ללא אפשרות לפטור כלשהו.
8. התשלום עבור העבודה יבוצע ישירות לחשבון הבנק. לכן חובה לצרף צילום שיק אישי או אישור חשבון מטעם הבנק של המועמד (לצורך אימות פרטי חשבון הבנק). ללא צילום זה לא נדון במועמדותך.
9. עובד אשר לא יישמע להוראות האחראים במקום, תופסק עבודתו לאלתר, ולא ישולם לו שכר
10. לידיעתכם, העבודה תתקיים במשכן הכנסת. על פי קוד הלבוש בכנסת יש להגיע בלבוש הולם.

מס' טלפון ליצירת קשר לצורך בירורים: | 050-4042168 | 050-4042167 | 050-4042166 | 050-4042171 |

אני מאשר שקראתי את התקנון ומתחייב לעבוד לפיו